ឧិកាស​ការងារ

នៅក្នុងគេហ​ទំព័រនេះ អ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខតួនាទីផ្សេងៗនៅផ្នែកជាតិ ក៏ដូចជាដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់​អង្គការសហប្រជាជាតិគាំទ្រសំរាប់ការជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហម។ សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីការ​ជ្រើសរើសបុគ្គលិកអន្តរជាតិសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖  http://www.unakrt-online.org/recruitment

One Project Assistant

Posted 13 កក្កដា 2018
Job Type Announcement
Ref Number EC-AN-18-07116
Closing Date2018-07-27T10:00:00
The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) is seek ...