ព័ត៌មាន​សំរាប់​អ្នក​ទស្សនា

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) ស្វាគមន៍សាធារណជនដែលមានបំណងចូលរួមតាមដានដំណើរសវនាការសាធារណៈដោយផ្ទាល់ និងស្វាគមន៍ទស្សនកិច្ចសិក្សាជាក្រុមរបស់សិស្ស-និស្សិត និងស្ថាប័ននានាដែលមានបំណងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបេសកកម្មនិងការងាររបស់ អ.វ.ត.ក។

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

សវនាការពេលបន្ទាប់

Latest news