សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអំពីការបកស្រាយទៅលើ “ការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងប្រជាជនស៊ីវិល” នៅក្នុងបរិបទនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផ្ទាល់របស់រដ្ឋ ឬរបបមួយ

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្ដរជាតិបានចេញសេចក្ដីសម្រេចទៅលើ ថាតើការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផ្ទាល់របស់រដ្ឋ ឬរបបមួយ អាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិល ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ ដែលនៅជាធរមានពីឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់ឆ្នាំ ១៩៧៩ ដែរឬទេ។

ក្នុងសេចក្ដីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី ៧ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្ដរជាតិបានជូនដំណឹងទៅភាគីក្នុងសំណុំរឿង ០០៣ និង ០០៤ អំពីការយល់ឃើញរបស់គាត់ថា នៅក្នុងបរិបទនៃច្បាប់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ ចន្លោះឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់ឆ្នាំ ១៩៧៩  ការវាយប្រហារដោយរដ្ឋ ឬរបបមួយ ប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ អាចចាត់ទុកថាជាការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងប្រជាជនស៊ីវិល ដែលមានចែងក្នុងមាត្រាទី ៥ នៃច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើត អ.វ.ត.ក លើកលែងតែកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះបានចងសម្ព័ន្ធភាព ឬផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកយោធាដែលពាក់ព័ន្ធទៅភាគីម្ខាងទៀតក្នុងជម្លោះប្រដាប់អាវុធមួយ។ 

សេចក្ដីសម្រេចខាងលើនេះត្រូវបានចេញ បន្ទាប់ពីមានសំណើសុំសេចក្ដីសន្និដ្ឋានពីភាគី និងអ្នកដែលមិនមែនជាភាគីនៃរឿងក្ដី ក្នុងសំណុំរឿង ០០៣ និង ០០៤ ដែលបានដាក់កាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៦ 

(https://www.eccc.gov.kh/en/articles/international-co-investigating-judge...)។ សេចក្ដីសម្រេចនេះ គឺជាលើកដំបូងបំផុតដែលតុលាការបានដោះស្រាយបញ្ហាអង្គច្បាប់នេះយ៉ាងទូលំទូលាយ។

សេចក្ដីសម្រេចនេះអាចរកមើលនៅគេហទំព័រ៖ 

https://eccc.gov.kh/en/document/court/notification-interpretation-%E2%80%98attack-against-civilian-population%E2%80%99-context-crimes-again               

Most read

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនិងមេធាវីតំណាង អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្វែងរកការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់សំណងក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីម៉ោង ៩៖០០ ដល់ ១១៖០០ព្រឹក...

ស្វែង​យល់​ច្រើន​ទៀត​ពី៖

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news