អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងកាត់បន្ថយវិសាលភាពនៃសំណុំរឿង ០០២

នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានកាត់បន្ថយវិសាលភាពនៃសំណុំរឿង ០០២ ប្រឆាំង ខៀវ សំផន និង នួន ជា ដោយដកចេញនូវអង្គហេតុទាំងឡាយណាដែលមាននៅក្នុងដីកាដំណោះស្រាយ ហើយដែលមិនត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ឬ សំណុំរឿង ០០២/០២។ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានបញ្ចប់កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុទាំងនេះ អនុលោមតាមវិធាន ៨៩ ស្ទួនបី នៃវិធានផ្ទៃក្នុង។

នៅថ្ងៃទី ២២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១១ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង បានបង្គាប់ឲ្យបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសវនា-ការនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២ ទៅជាសំណុំរឿងពីរ ឬច្រើន។ សេចក្តីសម្រេចនាពេលក្រោយមកទៀត របស់អង្គជំនុំ-ជម្រះសាលាដំបូងដែលសម្រេចបំបែកសំណុំរឿង ០០២/០១ ត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសម្រេចតម្កល់នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣។ សេចក្តីសម្រេចបន្ថែមទៀតរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលសម្រេចបំបែកសំណុំរឿង ០០២/០២ ត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសម្រេចតម្កល់ នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤។ នៅក្នុង  សេចក្តីសម្រេចថ្ងៃទី ២៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានប្រកាសផ្អាកបណ្តោះអាសន្នចំពោះបទចោទនានាដែលស្ថិតនៅក្រៅពីវិសាលភាពនៃសំណុំរឿង ០០២/០១ និងសំណុំរឿង ០០២/០២ ដោយរង់ចាំការសម្រេចសេចក្តីសមស្របរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង។ បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំង ខៀវ សំផន និង នួន ជា ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុនានានៅក្នុងវិសាលភាពនៃសំណុំរឿង ០០២/០១ ត្រូវបានជំនុំជម្រះរួចរាល់ជាស្ថាពរ ដោយអង្គជំនុំ-ជម្រះតុលាការកំពូលបានចេញសាលដីកានៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦។ លើសពីនេះទៀត សវនាការពិនិត្យ     ភ័ស្តុតាងនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ បានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ១១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧។ 

នៅថ្ងៃទី ១១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានស្តាប់សេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់ពីភាគីនានានៃសំណុំរឿង ០០២ អំពីស្ថានភាពនៃអង្គហេតុទាំងឡាយដែលមិនត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ឬ សំណុំរឿង ០០២/០២។ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងយល់ឃើញថា អង្គហេតុនានាដែលបានយកមកជំនុំជម្រះ ឬដែលនឹងត្រូវយកមកជំនុំជម្រះនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ និង សំណុំរឿង ០០២/០២ គឺជាតំណាងសមស្របចំពោះវិសាលភាពនៃដីកាដំណោះស្រាយ និងបានឆ្លុះបញ្ចាំងដ៏សមស្របនៃអំពើឧក្រិដ្ឋ និងការទទួលខុសត្រូវជាលក្ខណៈបុគ្គលរបស់ជនជាប់ចោទដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទាំងមូល។ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានសន្និដ្ឋានថា ការបន្តដំណើរការជំនុំជម្រះលើសពីនេះបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២ នឹងមិនផ្តល់ជាប្រយោជន៍ដល់ដំណើរការនីតិវិធីប្រកបដោយយុត្តិធម៌ មានអត្ថន័យ និងឆាប់រហ័សនោះទេ ដូច្នេះហើយ អង្គជំនុំជម្រះសម្រេចបញ្ចប់កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុទាំងឡាយណាដែលមាននៅក្នុងដីកាដំណោះស្រាយក្នុងសំណុំរឿង ០០២ ហើយដែលមិនត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ឬ សំណុំរឿង ០០២/០២។

បន្ទាប់ពីសេចក្តីសម្រេចនេះ នឹងមិនមានកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីបន្ថែមទៀតទេនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២ ចំពោះ ការដ្ឋានស្រែអំបិល និង ការដ្ឋានព្រៃស, មន្ទីរសន្តិសុខ សង់ មន្ទីរសន្តិសុខ កោះខ្យង មន្ទីរសន្តិសុខ ព្រៃដំរីស្រុត មន្ទីរ សន្តិសុខ វត្តគីរីរម្យ មន្ទីរសន្តិសុខ ភូមិភាគឧត្តរ មន្ទីរសន្តិសុខ វត្តធ្លក និង មន្ទីរសន្តិសុខ គោកក្តួច, កន្លែងសម្លាប់មនុស្សក្នុងស្រុក ១២ (ភូមិភាគបស្ចឹម) ទួលពោធិជ្រៃ (អង្គជំនុំជម្រះកត់សម្គាល់ថា អង្គហេតុដែលទាក់ទងនឹងទីកន្លែងនេះត្រូវបានយកមកជំនុំជម្រះផ្នែកខ្លះក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១) និង កន្លែងសម្លាប់មនុស្សនៅស្ទឹងតូច, ការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនពីភូមិភាគបូព៌ា (ដំណាក់កាលទី៣), ការប្រព្រឹត្តលើពុទ្ធសាសនិក (ទូទាំងប្រទេស), ការប្រព្រឹត្តលើជនជាតិចាមនៅមន្ទីរសន្តិសុខ ក្រូចឆ្មា និង ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រព្រឹត្តដោយកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជា នៅលើទឹកដីវៀតណាម។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី ភ័ស្តុតាងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុដែលត្រូវបានដកចេញ អាចត្រូវបានយោងក្នុងករណីដែលវិសាលភាពនៃអង្គហេតុទាំងនោះមានភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២។

ស្វែង​យល់​ច្រើន​ទៀត​ពី៖

Most read

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) បានបិទបញ្ចប់សវនាការស្តាប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ដែលមានរយៈពេល ៩ ថ្ងៃ... នៅថ្ងៃនេះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត បានជូនដំណឹងភាគីទាំងអស់នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ សំណុំរឿង ០០៤/០១ និងសំណុំរឿង ០០៤/០២ ថា សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត យល់ឃើញថា កិច្ចស៊ើបសួរលើ យឹម ទិត្យ នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ បានបញ្ចប់ហើយ។សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ...
នៅថ្ងៃនេះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត (ស.ច.ស) បានចេញសំអាងហេតុសម្រាប់ដីកាដំណោះស្រាយដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧
នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្ដរជាតិ បានចេញដីកាបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅពិនិត្យ យោងតាមវិធានផ្ទៃក្នុង ៦៦(៤) ដោយស្នើសុំ សហព្រះរាជអាជ្ញា ដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់ខ្លួននៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៣។ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានប្រកាសផ្តល់វិភាគទានថ្មីចំនួន ១ ២២១ ៨១៨ ដុល្លារអាមេរិក ដល់ភាគីអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ ២០១៧។ វិភាគទានថ្មីនេះ បានធ្វើឱ្យជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ...

ស្វែង​យល់​ច្រើន​ទៀត​ពី៖

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news