ប្រតិចារឹកសវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ - ថ្ងៃទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៦

Download file icon_pdf E1_480.1_TR002_20161010_Final_KH_Pub.pdf (1.91 MB)
លេខ​ឯកសារ E1/480.1
កាលបរិច្ឆេទបង្កើត October 10 2016
ករណី សំណុំរឿង ០០២/០២  ករណី​ ០០២  
ជន​ជាប់​ចោទ ខៀវ សំផន  នួន ជា  
Document Type ប្រតិចារឹក  
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង  
ឯកសារ​មេ [កែតម្រូវ ១] ប្រតិចារឹកសវនាការបឋម មុនចាប់ផ្តើមសវនាការលើសំណុំរឿង០០២/០២ - ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ២០១៤

Related Documents

Document title កាលបរិច្ឆេទ
ប្រតិចារឹកសវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ - ថ្ងៃទី ២៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៦ 24 តុលា 2016 E1/488.1
ប្រតិចារឹកសវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ - ថ្ងៃទី ២៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៦ 24 តុលា 2016 E1/488.1
ប្រតិចារឹកសវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ - ថ្ងៃទី ២០ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៦ 20 តុលា 2016 E1/487.1
ប្រតិចារឹកសវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ - ថ្ងៃទី ២០ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៦ 20 តុលា 2016 E1/487.1
ប្រតិចារឹកសវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ - ថ្ងៃទី ១៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ 14 កញ្ញា 2016 E1/473.1
ប្រតិចារឹកសវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ - ថ្ងៃទី ១៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ 14 កញ្ញា 2016 E1/473.1
ប្រតិចារឹកសវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ - ថ្ងៃទី ១៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ 13 កញ្ញា 2016 E1/472.1
ប្រតិចារឹកសវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ - ថ្ងៃទី ១៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ 13 កញ្ញា 2016 E1/472.1
ប្រតិចារឹកសវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ - ថ្ងៃទី ៣០ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៦ 30 សីហា 2016 E1/466.1
ប្រតិចារឹកសវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ - ថ្ងៃទី ៣០ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៦ 30 សីហា 2016 E1/466.1
ប្រតិចារឹកសវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ - ថ្ងៃទី ២៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៦ 29 សីហា 2016 E1/465.1
ប្រតិចារឹកសវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ - ថ្ងៃទី ២៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៦ 29 សីហា 2016 E1/465.1
ប្រតិចារឹកសវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ - ថ្ងៃទី ២៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៦ 24 សីហា 2016 E1/463.1
ប្រតិចារឹកសវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ - ថ្ងៃទី ២៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៦ 24 សីហា 2016 E1/463.1
ប្រតិចារឹកសវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ - ថ្ងៃទី ២៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៦ 23 សីហា 2016 E1/462.1
ប្រតិចារឹកសវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ - ថ្ងៃទី ២៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៦ 23 សីហា 2016 E1/462.1
ប្រ​តិ​ចារឹក​សវនាការ​លើ​អង្គ​សេច​ក្ដី​នៃ​សំណុំ​រឿង ០០២/០២ ថ្ងៃ​ទី ២២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៦ 22 សីហា 2016 E1/461.1
ប្រ​តិ​ចារឹក​សវនាការ​លើ​អង្គ​សេច​ក្ដី​នៃ​សំណុំ​រឿង ០០២/០២ ថ្ងៃ​ទី ២២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៦ 22 សីហា 2016 E1/461.1
ប្រ​តិ​ចារឹក​សវនាការ​លើ​អង្គ​សេច​ក្ដី​នៃ​សំណុំ​រឿង ០០២/០២ ថ្ងៃ​ទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៦ 11 សីហា 2016 E1/455.1
ប្រ​តិ​ចារឹក​សវនាការ​លើ​អង្គ​សេច​ក្ដី​នៃ​សំណុំ​រឿង ០០២/០២ ថ្ងៃ​ទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៦ 11 សីហា 2016 E1/455.1
ប្រ​តិ​ចារឹក​សវនាការ​លើ​អង្គ​សេច​ក្ដី​នៃ​សំណុំ​រឿង ០០២/០២ ថ្ងៃ​ទី ៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៦ 3 សីហា 2016 E1/454.1
ប្រ​តិ​ចារឹក​សវនាការ​លើ​អង្គ​សេច​ក្ដី​នៃ​សំណុំ​រឿង ០០២/០២ ថ្ងៃ​ទី ៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៦ 3 សីហា 2016 E1/454.1
ប្រ​តិ​ចារឹក​សវនាការ​លើ​អង្គ​សេច​ក្ដី​នៃ​សំណុំ​រឿង ០០២/០២ ថ្ងៃ​ទី ២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៦ 2 សីហា 2016 E1/453.1
ប្រ​តិ​ចារឹក​សវនាការ​លើ​អង្គ​សេច​ក្ដី​នៃ​សំណុំ​រឿង ០០២/០២ ថ្ងៃ​ទី ២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៦ 2 សីហា 2016 E1/453.1
ប្រ​តិ​ចារឹក​សវនាការ​លើ​អង្គ​សេច​ក្ដី​នៃ​សំណុំ​រឿង ០០២/០២ ថ្ងៃ​ទី ២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ 29 កក្កដា 2016 E1/451.1

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news