កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី សវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ (ថ្ងៃទី ៤៩២)

Download file icon_pdf E1_512_KH.pdf (0.19 MB)
លេខ​ឯកសារ E1/512
កាលបរិច្ឆេទបង្កើត December 13 2016
ករណី សំណុំរឿង ០០២/០២  ករណី​ ០០២  
ជន​ជាប់​ចោទ ខៀវ សំផន  នួន ជា  
Document Type ផ្សេងៗ  
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង  
ឯកសារ​មេ កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃសវនាការបឋម មុនចាប់ផ្តើមសវនាការលើសំណុំរឿង០០២/០២ ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤

Related Documents

Document title កាលបរិច្ឆេទ
កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី សវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ (ថ្ងៃទី ៣៤៦) 9 ធ្នូ 2016 E1/365
កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី សវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ (ថ្ងៃទី ៣៤៦) 9 ធ្នូ 2016 E1/365
កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី សវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ (ថ្ងៃទី ៤៩០) 9 ធ្នូ 2016 E1/510
កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី សវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ (ថ្ងៃទី ៤៩០) 9 ធ្នូ 2016 E1/510
កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី សវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ (ថ្ងៃទី ៤៨៨) 6 ធ្នូ 2016 E1/507
កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី សវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ (ថ្ងៃទី ៤៨៨) 6 ធ្នូ 2016 E1/507
កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី សវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ (ថ្ងៃទី ៤៨៧) 5 ធ្នូ 2016 E1/506
កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី សវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ (ថ្ងៃទី ៤៨៧) 5 ធ្នូ 2016 E1/506
កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី សវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ (ថ្ងៃទី ៤៨៦) 1 ធ្នូ 2016 E1/505
កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី សវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ (ថ្ងៃទី ៤៨៦) 1 ធ្នូ 2016 E1/505
កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី សវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ (ថ្ងៃទី ៤៨៥) 30 វិច្ឆិកា 2016 E1/504
កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី សវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ (ថ្ងៃទី ៤៨៥) 30 វិច្ឆិកា 2016 E1/504
កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី សវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ (ថ្ងៃទី ៤៨៤) 29 វិច្ឆិកា 2016 E1/503
កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី សវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ (ថ្ងៃទី ៤៨៤) 29 វិច្ឆិកា 2016 E1/503
កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី សវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ (ថ្ងៃទី ៤៨៣) 28 វិច្ឆិកា 2016 E1/502
កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី សវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ (ថ្ងៃទី ៤៨៣) 28 វិច្ឆិកា 2016 E1/502
កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី សវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ (ថ្ងៃទី ៤៨២) 22 វិច្ឆិកា 2016 E1/501
កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី សវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ (ថ្ងៃទី ៤៨២) 22 វិច្ឆិកា 2016 E1/501
កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី សវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ (ថ្ងៃទី ៤៨១) 21 វិច្ឆិកា 2016 E1/500
កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី សវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ (ថ្ងៃទី ៤៨១) 21 វិច្ឆិកា 2016 E1/500
កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី សវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ (ថ្ងៃទី ៤៨០) 11 វិច្ឆិកា 2016 E1/499
កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី សវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ (ថ្ងៃទី ៤៨០) 11 វិច្ឆិកា 2016 E1/499
កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី សវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ (ថ្ងៃទី ៤៧៨) 8 វិច្ឆិកា 2016 E1/497
កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី សវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ (ថ្ងៃទី ៤៧៨) 8 វិច្ឆិកា 2016 E1/497
កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី សវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី ០៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ (ថ្ងៃទី ៤៧៧) 7 វិច្ឆិកា 2016 E1/496

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news