[កោសលុប] សាលដីកាលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ ជំទាស់ដីកាសម្រេចរួមរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិលើសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ដែលសុំដាក់បង្ហាញឯកសាររឿងក្តី ០០៣ នៅក្នុងរឿងក្តី ០០២ (ឯកសារ D100/25 និង D100/29)

Download file icon_pdf Case D100.pdf (0.93 MB)
លេខ​ឯកសារ D100/32/1/7
កាលបរិច្ឆេទបង្កើត February 15 2017
ករណី ករណី​ ០០៣​  
ជន​ជាប់​ចោទ   
Document Type សេចក្ដីសម្រេច  
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ  

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news