[កោសលុប] សេចក្តីសម្រេចលើបណ្តឹងសាទុក្ខរួមរបស់ ប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រេចរួមរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិលើសំណើរបស់ សុំពិចារណាឡើងវិញលើការដាក់បង្ហាញឯកសារ (D193/76 និង D193/77) និងសំណើសុំដាក់បង្ហាញឯកសាររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ (D193/72) និងប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រេ

Download file icon_pdf D193_91_7_Redacted_KH.pdf (1.98 MB)
លេខ​ឯកសារ D193/91/7
កាលបរិច្ឆេទបង្កើត February 15 2017
ករណី ករណី​ ០០៣​  
ជន​ជាប់​ចោទ   
Document Type សេចក្ដីសម្រេច  
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ  

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news