សំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា សុំកែសម្រួលកាលវិភាគសម្រាប់ដាក់សារណាបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោល និងសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោល ក្នុងសំណុំរឿង០០២/០២

Download file icon_pdf E457_KH.pdf (0.34 MB)
លេខ​ឯកសារ E457
កាលបរិច្ឆេទបង្កើត April 11 2017
ករណី សំណុំរឿង ០០២/០២  
ជន​ជាប់​ចោទ ខៀវ សំផន  នួន ជា  
Document Type សំណើសុំ​  
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា  

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news