អនុស្សារណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្តីពី “សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាសុំពន្យារពេលកំណត់សម្រាប់ការដាក់សារណាបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោល និងសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២”

Download file icon_pdf E457_6_KH.pdf (0.57 MB)
លេខ​ឯកសារ E457/6
កាលបរិច្ឆេទបង្កើត April 28 2017
ករណី ករណី​ ០០២  
ជន​ជាប់​ចោទ ខៀវ សំផន  នួន ជា  
Document Type សេចក្ដីសម្រេច  
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង  

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news