អនុស្សារណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្តីពី “សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាសុំលុបចោលលក្ខខណ្ឌកោសលុប និងប្រើប្រាស់រហស្សនាមសម្រាប់សក្ខីកម្មក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២”

Summary

c
Download file icon_pdf E319_35_12_KH.pdf (0.21 MB)
លេខ​ឯកសារ E319/35/12
កាលបរិច្ឆេទបង្កើត May 2 2017
ករណី សំណុំរឿង ០០២/០២  
ជន​ជាប់​ចោទ   
Document Type សេចក្ដីសម្រេច  
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង  

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news