ឧប​សម្ព័ន្ធ​ I - តារាង ១៖ តួលេខ​មនុស្ស​ស្លាប់​ដែល​បាន​ប៉ាន់​ស្មាន​នៅ​ក្នុង​ជម្លោះ​សម័យ​ទំនើប​ រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ចំនួន​មនុស្ស​ស្លាប់​ ដែល​មាន​ការ​បង្កើត​តុលាការ​ និង​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​អន្ដរជាតិ​ (ឬដែល​មាន​លក្ខណៈ​អន្ដរជាតិ)

Download file icon_pdf D308_3.1_KH.pdf (0.12 MB)
លេខ​ឯកសារ D308/3.1
កាលបរិច្ឆេទបង្កើត July 10 2017
ករណី សំណុំរឿង ០០៤/០១  
ជន​ជាប់​ចោទ   
Document Type ផ្សេងៗ  
Filed by សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត  

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news