កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសវនាការលើអង្គសេចក្ដី - សេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោល នៃសំណុំរឿង ០០២/២ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ (ថ្ងៃទី ៥០៤)

Download file icon_pdf E1_524_KH.pdf (0.16 MB)
លេខ​ឯកសារ E1/524
កាលបរិច្ឆេទបង្កើត June 19 2017
ករណី សំណុំរឿង ០០២/០២  ករណី​ ០០២  
ជន​ជាប់​ចោទ ខៀវ សំផន  នួន ជា  
Document Type ផ្សេងៗ  
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង  

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news