[កោសលុប] សេចក្តីសម្រេចលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ ជំទាស់ការជូនដំណឹងរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិអំពីការបកស្រាយទៅលើ “ការវាយប្រហារលើប្រជាជនស៊ីវិល”នៅក្នុងបរិបទនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិទាក់ទងទៅនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផ្ទាល់របស់រដ្ឋ ឬ របបនោះ

Download file icon_pdf D191_18_1_8_Redacted_KH.pdf (0.63 MB)
លេខ​ឯកសារ D191/18/1/8
កាលបរិច្ឆេទបង្កើត July 18 2017
ករណី ករណី​ ០០២  
ជន​ជាប់​ចោទ ខៀវ សំផន  នួន ជា  
Document Type សេចក្ដីសម្រេច  
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ  

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news