[កោសលុប] សេចក្តីសម្រេចលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ ប្រឆាំង​នឹង​ការជូនដំណឹងស្ដី​ពីការបកស្រាយទៅលើ “ការវាយប្រហារលើប្រជាជនស៊ីវិល”នៅក្នុងបរិបទនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិទាក់ទងទៅនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផ្ទាល់របស់រដ្ឋ ឬ របបមួយ

Download file icon_pdf D306_17.1_1_9_Redacted_KH.PDF (0.87 MB)
លេខ​ឯកសារ D306/17.1/1/9
កាលបរិច្ឆេទបង្កើត June 30 2017
ករណី
ជន​ជាប់​ចោទ   
Document Type សេចក្ដីសម្រេច  
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ  

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news