សំអាងហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសម្រាប់សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់ នួន ជា សុំប្រើប្រាស់ចម្លើយសារភាពមួយចំនួនពីមន្ទីរសន្តិសុខ ស-២១ អនុលោមតាមវិធាន ៩២ នៃវិធានផ្ទៃក្នុង

Download file icon_pdf Written Reasons for Decision on NUON Chea’s Rule 92 Motion to use certain S-21 Statements.pdf (0.91 MB)
លេខ​ឯកសារ E399/5
កាលបរិច្ឆេទបង្កើត January 26 2017
ករណី សំណុំរឿង ០០២/០២  ករណី​ ០០២  
ជន​ជាប់​ចោទ ខៀវ សំផន  នួន ជា  
Document Type ផ្សេងៗ  
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង  

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news