សេចក្តីគាំទ្រសំណើរបស់មេធាវីការពារក្តីលោក អៀង សារី សុំអនុញ្ញាតពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង “សំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាសុំអនុញ្ញាតផ្តល់ការធានាទាក់ទងទៅនឹងការមិនចោទប្រកាន់សាក្សី”

Posted Mon, 06/04/2012 - 16:48 / Updated Mon, 06/04/2012 - 16:48
Download file
Text DocumentE200_2_KH.PDF
1.69 MB
Document Number
E200/2
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document