ទស្សនកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋខេត្តប៉ៃលិន រៀបចំដោយ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១០