អនុស្សារណៈ​របស់​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំ​បូងស្ដី​ពី​ "​​សេច​ក្ដីសម្រេច​លើ​សំណើរបស់​ នួន​ ជា អនុ​លោម​តាម​វិធាន​ ៨៧(៤) សុំ​ឲ្យ​ទទួល​យក​ជា​ភស្ដុតាង​នូវ​សម្ភារៈ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​សម្ដេច​ព្រះ​បរម​កោដព្រះ​វ​ររាជ​បិតា នរោត្ដម​សីហនុ"

Posted 14 octobre 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE396_4_KH.pdf
308 Ko
Document Number
E396/4
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words
Legal References
Parent Document