អង្គបុរេជំនុំជម្រះចាប់ផ្ដើមសវនាការលើបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/២

អង្គបុរេជំនុំជម្រះ នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩នេះ បានចាប់ផ្ដើមបើកសវនាការលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/២ ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយ   (ដីកាបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះ) ដែលចេញដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត។ យោងតាមដីកាកំណត់កាលបរិច្ឆេទ សវនាការនេះនឹងត្រូវ ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី១៩ ថ្ងៃទី២០ និងថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ដោយរួមមានការអានរបាយការណ៍ជាសាធារណៈរបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះ និងការស្តាប់ទឡ្ហីករណ៍ពីភាគីនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះដែលដំណើរការសវនាការធ្វើឡើងជាអសាធារណៈ។ នៅក្នុងដំណើរការបើកសវនាការនេះផងដែរ មានសិស្ស និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ចំនួន៤០០នាក់ មកពីខេត្តព្រៃវែង បានចូលរួមក្នុងសេចក្ដីផ្ដើមបើកសវនាការនេះ។

eccc

eccc

eccc

eccc

Most read