មតិយោបល់របស់ការិយាល័យរដ្ឋបាល ស្តីពីស្ថានភាពថវិការបស់ អ.វ.ត.ក និងផលប៉ះពាល់មកលើសំណុំរឿង ០០៣ សំណុំរឿង ០០៤ និងសំណុំរឿង ០០៤/២

Posted 20 មេសា 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 20 មេសា 2021
Download file
Text DocumentDNYSQ9~5.PDF
3.35 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D349/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០៤/២
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យរដ្ឋបាល
Key words