តើចៅក្រមត្រូវបានតែងតាំងឡើងយ៉ាងដូចម្តេច?

Posted 07 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2017

ទាំងចៅក្រម សហព្រះរាជអាជ្ញា ជាតិនិងអន្តរជាតិ ត្រូវបានតែងតាំងដោយព្រះរាជក្រឹត។ ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ជ្រើសរើសចៅក្រមជាតិ ពីក្នុងចំណោមចៅក្រមដែលកំពុងបម្រើកានៅក្នុងស្ថាប័នតុលាការ។ សម្រាប់ចៅក្រមអន្តរជាតិ អគ្គលេខាធិការ​អង្គការសហប្រជាជាតិជ្រើសតាំងចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាអន្ដរជាតិមួយចំនួន បន្ទាប់មកផ្ញើបញ្ជីឈ្មោះមកជូន ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមនៃព្រះ​រាជាណាចក្រកម្ពុជា។ នីតិវិធីដូចគ្នានឹងត្រូអនុត្តសម្រាប់ការចាត់តាំងចៅក្រមឬសហព្រះរាជអាជ្ញាថ្មី។

ទាំងចៅក្រមកម្ពុជា​និងចៅក្រមអន្តរជាតិដែលត្រូវបានជ្រើសរើស ត្រូតែមានចរិយាសម្បត្តិថ្លៃថ្នូរទៅតាមចរិតលក្ខណៈប្រទេសរបស់គាត់ផ្ទាល់ និង​ត្រូ​វ​តែមានភាពស្មោះត្រង់និងឯករាជ្យក្នុងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួន។ គាត់មិនត្រូទទួលការបង្គាប់បញ្ជាពីជនណាម្នាក់ ពីរាជរដ្ឋាភិបាល ឬ​ពី​ប្រ​ភព​ណាផ្សេងទៀតឡើយ។ ចៅក្រមទាំងអស់បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលច្បាស់លាស់អំពីច្បាប់ជាតិនិងច្យាប់អន្តរជាតិ ព្រមទាំងពីនីតិវិធីទាំង​ឡាយ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ។