លោក ដេល ឡៃសាក់ ជំនួយការជាន់ខ្ពស់របស់សហព្រះរាជអាជ្ញា នៅក្នុងសវនាការ