ទស្សកិច្ចរបស់និស្សិតមកពី Touro College Law Center ទីក្រុងញូវយ៉ក