ទស្សនកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋខេត្តប៉ៃលិន រៀបចំ​ដោយ អ.វ.ត.ក