សវនាការត្រូវបានផ្អាក ចាប់ពីថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី ០៨ ដល់ ថ្ងៃ ពុធ ទី ១០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៦។ សវនាការនឹងបន្ដនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។

សវនាការក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ នៅថ្ងៃទី ៨.៩. និង ១០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦ ត្រូវបានលើកពេល។ សវនាការនឹងបន្ដជាសាធារណៈវិញ ចាប់ពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ១១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ៩៖០០ ព្រឹក។