វិស្សមកាល​តុលាការសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

យោងតាមសេចក្ដីសម្រេចរបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា ថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ២០២២ របស់បុគ្គលិក UNAKRT ត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖