សាក្សី 2-TCW-976

សាក្សីត្រូវបានសម្ភាសន៏ក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតនៃសំណុំរឿងផ្សេងទៀត ហើយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានស្នើសុំឱ្យអង្គជំនុំជម្រះហៅឈ្មោះគាត់ដោយរហស្សនាម (2-TCW-976) ក្នុងអំឡុងពេលសវនាការលើអង្គសេចក្តីដែលមិនមែនជាឈ្មោះពេញរបស់គាត់។

Transcript from testimony

Video recordings