ការិយាល័យរដ្ឋបាល

ការិយាល័យរដ្ឋបាលមានតួនាទីជួយគាំទ្រនិងសម្របសម្រួលដល់កិច្ចដំណើរការតុលាការ តាមរយៈការផ្ដល់សេវាកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព មានការសន្សំសំចៃ និងមានការសម្របសម្រួលល្អ។ ការិយាល័យរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ ឯកឧត្ដម ក្រាញ់ តូនី ជាប្រធានស្ដីទី និងលោក Knut Rosandhaug ជាអនុប្រធាន ។ ប្រធាននិងអនុប្រធានទាំងពីររូបរួមគ្នាផ្ដល់កិច្ចសម្របសម្រួលទូទៅ និងការណែនាំសម្រាប់ផ្នែកនិងអង្គភាពផ្សេងៗនៅក្រោមចំណុះការិយាល័យរដ្ឋបាល ដើម្បីធានានូវការគាំទ្រពេញទំហឹងដល់ដំណើរការតុលាការ ។ ប្រធាននិងអនុប្រធានទាំងពីររូបក៏ទទួលបន្ទុកផងដែរលើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀង និងសហគមន៍អ្នកផ្ដល់ជំនួយ ដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីមន្ដ្រីច្បាប់របស់ខ្លួន ដែលផ្ដល់ការណែនាំអំពីក្របខណ្ឌច្បាប់ដែលអាចអនុវត្ដបាន ព្រមទាំងធ្វើសេចក្ដីព្រាងនិងពិនិត្យឡើងវិញរាល់ឯកសារផ្លូវការទាំងអស់។

Related news

Persons

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news