គាំពារជនរងគ្រោះ

ការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះនៅអ.វ.ត.ក

នវានុវត្តន៍ដ៏សំខាន់មួយរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) គឺការទទួលស្គាល់កាន់តែខ្លាំងចំពោះជនរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួន។ ជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលស្ថិតក្នុងយុត្តាធិការរបស់តុលាការនេះ ទទួលបានតួនាទីជាសារវ័ន្តនៅអ.វ.ត.ក។ ជនរងគ្រោះអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅសហព្រះរាជអាជ្ញា ដែលយកផលប្រយោជន៍របស់ជនរងគ្រោះទៅពិចារណា នៅពេលដែលខ្លួនគិតថាត្រូវផ្តួចផ្តើមការចោទប្រកាន់ឬយ៉ាងណា នោះ។ ជនរងគ្រោះក៏អាចចូលរួមក្នុងនាមជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីផងដែរ។ ក្នុងតួនាទីនេះ ជនរងគ្រោះត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាភាគីក្នុងដំណើរការនីតិវិធី និងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទាមទារសំណងផ្លូវចិត្ត និងសមូហភាព។ ការទទួលស្គាល់បែបនេះឆ្លុះបញ្ចាំងនូវការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អ.វ.ត.ក ចំពោះអាណត្តិរបស់ខ្លួន ក្នុងការជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាស្វែងរកយុត្តិធម៌ និងការផ្សះផ្សារជាតិ ដូចមានចែងក្នុងបុព្វកថានៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការកាត់សេចក្តីនៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជានូវឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រព្រឹត្ត ឡើងនៅក្នុងរយៈកាលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។

Video Compilation of Duch's Statements of Apology

In its judgement on appeals in Case 001 against Kaing Guek Eav alias Duch, the Supreme Court Chamber of the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) affirmed the Trial Chamber's previous decision to compile and post on the ECCC's official website all statements of apology and acknowledgements of responsibility made by Kaing Guek Eav alias Duch during the course of the trial, including the appeal stage. This is the audio and video version of this compilation. Watch the videos>>>

Latest update on victims activities

Latest Photos

Victims Support Section (VSS)

Victims Rights

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news