ប្រទេសកាណាដាជូនដំណឹងអំពីវិភាគទានចំនួន ២លានដុល្លាកាណាដា (ត្រូវជា ១.៦១២.៩០៣ ដុល្លា សហរដ្ឋអា មេរិក) សំរាប់អង្គ ជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ។

ប្រទេសកាណាដាជូនដំណឹងអំពីវិភាគទានចំនួន ២លានដុល្លាកាណាដា (ត្រូវជា ១.៦១២.៩០៣ ដុល្លា សហរដ្ឋអា មេរិក) សំរាប់អង្គ ជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ។
Released Date