ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​ក្នុង​ជំនួបប្រជុំ​មុន​សវនាការ​លើ​អង្គសេចក្តី​សំណុំរឿង០០១ នៅ​ថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៩