កិច្ចពិភាក្សាតុមូលនៅទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១០