ការចែកសាលក្រមសំណុំរឿង០០១ ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១០