ចម្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាដែលបានស្នើសុំឲ្យកោះហៅសាជាថ្មី ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី ស សារិន និងបង្គាប់ឲ្យមានការវាយតម្លៃពីតម្រូវការរបស់រូបលោកទាក់ទងនឹងវិធានការការពារខ្លួន

Posted Mon, 06/03/2013 - 13:21 / Updated Sun, 01/29/2017 - 06:30
Download file
Text DocumentE286_1_KH.PDF
646.72 KB
Document Number
E286/1
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី