សំណើជាបន្ទាន់សុំឲ្យដកសិទ្ធិពិនិត្យរបាយការណ៍សុខភាពរបស់លោក ខៀវ សំផន ពី “មេធាវីប្រចាំការ”

Posted Wed, 01/14/2015 - 08:39 / Updated Sun, 01/29/2017 - 06:30
Download file
Text DocumentE321_2_1_KH.PDF
508.87 KB
Document Number
E321/2/1
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document