សំណើរ​បន្ទាន់​របស់​មេធាវី​ការ​ពារ​ក្ដី​លោក ខៀវ សំផន សុំ​ឲ្យ​ទទួល​យក​ឯក​សារ​មួយ​មក​ធ្វើ​ជា​ភស្ដុតាង​ សម្រាប់​​ការ​សួរ​ដេញ​ដោល​សាក្សី 2-TCW-938

Posted Fri, 02/05/2016 - 16:34 / Updated Sun, 01/29/2017 - 06:30
Download file
Text DocumentE372_1_KH.pdf
161.83 KB
Document Number
E372/1
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី