"សេចក្ដី​បញ្ជាក់​" អំពី​ជំហ​រ​លោក ខៀវ សំផន ទាក់​ទង​នឹង​សក្ខី​កម្ម​ជាយ​ថា​ហេតុ​របស់​គាត់

Posted Tue, 08/09/2016 - 22:16 / Updated Sun, 01/29/2017 - 06:30
Download file
Text DocumentE421_1_1_KH.pdf
2.42 MB
Document Number
E421/1/1
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document