សំណើរបស់​មេ​ធាវី​ការ​ពារ​ក្ដី​លោក​ ខៀវ សំផន សុំ​ពន្យាពេល​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​សំណើ​របស់​សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​អន្ដរ​ជាតិ​ដែល​ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​ទទួល​យក​ធ្វើ​ជា​ភ័ស្តុតាង​នូវ​ឯកសារ​ចំនួន ៣៥ ពីក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០៣ និង ០០៤ (E319/52)

Posted Tue, 08/09/2016 - 22:28 / Updated Sun, 01/29/2017 - 06:30
Download file
Text DocumentE319_52_1_KH.pdf
3.62 MB
Document Number
E319/52/1
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document