សេចក្ដីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលរបស់លោក ខៀវ សំផន (០០២/០២)

Posted Thu, 08/09/2018 - 10:25 / Updated Thu, 08/09/2018 - 10:41
Download file
Text DocumentE457_6_4_1_KH.pdf
13.34 MB
Document Number
E457/6/4/1
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី