កំណត់ហេតុប្រើប្រាស់ដោយជនជាប់ចោទ នួន ជា ក្នុងពេលសវនាការ ថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១ (Notes used by accused NUON Chea during the hearing of 5 December 2011)

Posted Mon, 12/12/2011 - 12:58 / Updated Mon, 12/12/2011 - 12:58

Summary


Download file
Text DocumentE148_KH.PDF
271.01 KB
Document Number
E148
Document Date
Case Case 002
Related Indicted Person
Document Type
Filed by Defence