ចម្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ដែលស្នើឲ្យមានការពិចារណាឡើងវិញលើសេចក្ដីសម្រេចបដិសេធការដាក់បញ្ជូលសារទូរលេខផ្លូវទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅក្នុងសំណុំរឿង និងទៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដេញដោល

Posted Tue, 07/09/2013 - 15:12 / Updated Sun, 01/29/2017 - 06:30
Download file
Text DocumentE282_2_1_1_KH.PDF
588.74 KB
Document Number
E282/2/1/1
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document