ចម្លើយតបរបស់មេធាវីការពារក្តីលោក ខៀវ សំផន ទៅនឹង “សំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា សុំឲ្យដោះស្រាយចំពោះវិការៈ នៅក្នុងសារណាបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ ខៀវ សំផន”

Posted Tue, 01/13/2015 - 15:46 / Updated Sun, 01/29/2017 - 06:30
Download file
Text DocumentF18_1_KH-1.PDF
451.04 KB
Document Number
F18/1
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២/០២សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី