សំណើ​របស់​មេ​ធាវី​ការ​ពារ​ក្ដី​លោក​ ខៀវ សំផន សុំ​ឲ្យ​ទទួល​យក​ឯក​សារ​ចំនួ​ន​ប្រាំ​មួយ​ សម្រាប់​ការ​ចូល​មក​បង្ហាញ​ខ្លួន​របស់​លោក​ស្រី Kasumi NAKAGAWA

Posted Wed, 09/14/2016 - 21:02 / Updated Sun, 01/29/2017 - 06:30
Download file
Text DocumentE431_2_KH.pdf
7.61 MB
Document Number
E431/2
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី