[កោសលុប] សាលដីកាលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ ជំទាស់ដីកាសម្រេចរួមរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិលើសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ដែលសុំដាក់បង្ហាញឯកសាររឿងក្តី ០០៣ នៅក្នុងរឿងក្តី ០០២ (ឯកសារ D100/25 និង D100/29)​

Posted Mon, 07/10/2017 - 14:32 / Updated Mon, 07/10/2017 - 14:33
Download file
Text DocumentD100_32_1_7_Redacted_KH.pdf
960.27 KB
Document Number
D100/32/1/7
Document Date
Document Type
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ