អនុស្សរណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្តីពី “សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ សុំការអនុញ្ញាតផ្តល់ឯកសារសម្ងាត់ពីសំណុំរឿង ០០២ ដល់មេធាវីការពារក្តី មាស មុត ក្នុងសំណុំរឿង ០០៣” ​

Posted Mon, 07/10/2017 - 14:25 / Updated Mon, 07/10/2017 - 14:27
Download file
Text DocumentE442_2_1_KH.pdf
107.11 KB
Document Number
E442/2/1
Document Date
Case សំណុំរឿង​ ០០៣​
Related Indicted Person
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង