បណ្តឹងសាទុក្ខភ្លាមៗរបស់លោក ខៀវ សំផន ប្រឆាំងនឹងសាលក្រមប្រកាសនៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨

Posted Tue, 11/20/2018 - 17:17 / Updated Tue, 11/20/2018 - 17:22
Download file
Text DocumentE463_1_KH.pdf
1.16 MB
Document Number
E463/1
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Key words