សំណើរបស់លោក ខៀវ សំផន សុំពន្យារពេលឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា “សុំការបំភ្លឺទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ឯកសារ ក្នុងពេលផ្តល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សី

Posted Mon, 06/11/2012 - 12:35 / Updated Mon, 06/11/2012 - 12:35
Download file
Text DocumentE201_1_KH.PDF
2.83 MB
Document Number
E201/1
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document