សំណើរបស់មេធាវី សុំដកចេញនូវវគ្គមួយចំនួនក្នុង ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាទៅនឹង សារណា បណ្តឹងឧទ្ធរណ៌របស់មេធាវីការពារក្តី ចំពោះដីកា សម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្តោះអាសន្ន ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ កក្កដា ២០០៧

Posted Tue, 10/23/2012 - 00:00 / Updated Mon, 10/29/2012 - 10:23

Summary

សំណើរបស់មេធាវី សុំដកចេញនូវវគ្គមួយចំនួនក្នុង ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាទៅនឹង សារណា បណ្តឹងឧទ្ធរណ៌របស់មេធាវីការពារក្តី ចំពោះដីកា សម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្តោះអាសន្ន ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ កក្កដា ២០០៧
Download file
Text Document00143917-00143918.pdf
83.91 KB
Document Number
C5/22
Document Date
Case សំណុំរឿង ​០០១
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Tags