សំណើសុំពិនិត្យសាជាថ្មីលើសេចក្ដីបង្គាប់តាមរយៈអនុស្សរណៈលេខ E163/5 ដែលតម្រូវឲ្យភាគី ធ្វើការដាក់សារណាជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់ខ្លួនស្ដីអំពីច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្ត ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី ២១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២

Posted Wed, 11/14/2012 - 15:31 / Updated Sun, 01/29/2017 - 06:30
Download file
Text DocumentE163_5_2_KH.pdf
437.09 KB
Document Number
E163/5/2
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី